HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Garantia de protecció Premium d’HP: Declaració de garantia limitada del cartutx d’impressió LaserJet

background image

Garantia de protecció Premium d'HP: Declaració de
garantia limitada del cartutx d'impressió LaserJet

HP garanteix que aquest producte d'HP no té defectes a causa de materials o manufactura.

Aquesta garantia no s'aplica als productes que (a) hagin estat reomplerts, restaurats, remanufacturats o

falsificats per qualsevol mètode, (b) pateixin problemes per un ús o emmagatzematge inadequats o per

un funcionament fora de les especificacions mediambientals publicades per a aquest producte

d'impressora o (c) tinguin defectes a causa del desgast produït per l'ús normal.

Per obtenir servei en garantia, torneu el producte al lloc de l'adquisició (amb una descripció escrita del

problema i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb l'assistència al client d'HP. A elecció d'HP,

HP substituirà els productes que es demostri que són defectuosos o us retornarà l'import de la compra.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, LA GARANTIA ESMENTADA MÉS AMUNT ÉS

EXCLUSIVA, I NO QUEDA EXPRESSADA NI IMPLÍCITA CAP ALTRA GARANTIA O CONDICIÓ, NI ORAL

NI ESCRITA. HP REBUTJA EXPRESSAMENT QUALSEVOL AL·LUSIÓ IMPLÍCITA A GARANTIES,

CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ, QUALITAT SATISFACTÒRIA I ADEQUACIÓ PER A UN

DETERMINAT PROPÒSIT.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, EN CAP CAS NI HP NI ELS SEUS PROVEÏDORS SERAN

RESPONSABLES DE QUALSEVOL PERJUDICI DIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL

(INCLOSES LES PÈRDUES DE BENEFICIS O DE DADES) O DE QUALSEVOL ALTRA MENA, A

CONSEQÜÈNCIA DE CONTRACTES, GREUGES O QUALSEVOL ALTRE MOTIU.

LES CONDICIONS DE GARANTIA D'AQUESTA DECLARACIÓ, EXCEPTE EN LA MESURA PREVISTA PER

LES LLEIS, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS OBLIGATORIS I ESTABLERTS

PER LA LLEI APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE AL CLIENT FINAL, I ES FORMULEN EN

ADDICIÓ ALS DRETS ESMENTATS.

228

Apèndix B Serveis i suport

CAWW

background image

Declaració de garantia limitada del kit de fusor, de la
unitat de recollida del tòner i del kit de transferència
per a l'HP Color LaserJet

Aquest producte HP inclou una garantia per a defectes de materials i mà d'obra fins que la impressora

mostri un indicador de final de vida útil al tauler de control.

Aquesta garantia no és aplicable als productes que (a) s'han tornat a condicionar, a fabricar o que s'han

manipulat d'alguna manera, (b) pateixen problemes provocats per la utilització incorrecta,

l'emmagatzematge inadequat o la utilització sense respectar les especificacions ambientals de la

impressora, o bé (c) s'han gastat per l'ús habitual.

Per obtenir el servei en garantia, porteu el producte al lloc on el vau comprar (amb una descripció del

problema per escrit) o poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al client d'HP. HP decidirà si

substitueix els productes defectuosos o us torna els diners.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, LA GARANTIA ANTERIOR ÉS EXCLUSIVA I NO

S'EXPRESSA O S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA, PER ESCRIT O DE FORMA ORAL. HP REBUTJA

ESPECÍFICAMENT QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA O QUALSEVOL CONDICIÓ DE

COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA I IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, EN CAP CAS PODRÀ CONSIDERAR-SE A HP O

ALS SEUS PROVEÏDORS RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL,

CONSEQÜENCIAL (INCLOSA LA PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS) O ALTRES TIPUS DE DANYS,

BASATS EN CONTRACTES, PROCEDIMENTS FRAUDULENTS O ALTRES.

EN LA MESURA EN QUÈ HO PERMETI LA LLEI APLICABLE, LES CONDICIONS DE GARANTIA QUE

RECULL AQUESTA DECLARACIÓ NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS DE

COMPLIMENT OBLIGATORI APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE , I S'APLIQUEN AMB

CARÀCTER ADDICIONAL A AQUESTS DRETS.

CAWW