HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Меню Trays (Тави)

background image

Меню Trays (Тави)

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-5

Меню Trays (Тави)

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

Manage Trays (Управление на
тавите)

Use Requested Tray (Използване на
исканата тава)

Exclusively (Изключително)*

First (Първа)

Manually Feed Prompt (Подкана за
ръчно подаване)

Always (Винаги)*

Unless loaded (Ако не е заредена)

Size/Type Prompt (Подкана за
размер/тип)

Display (Дисплей)*

Do not display (Не извеждай на
дисплея)

Use Another Tray (Използване на
друга тава)

Enabled (Разрешено)*

Disabled (Забранено)

Alternative Letterhead Mode
(Алтернативен режим за фирмени
бланки)

Disabled (Забранено)*

Enabled (Разрешено)

Duplex Blank Pages (Празни
страници при двустранен печат)

Auto (Автоматично)*

Yes (Да)

Image Rotation (Завъртане на
изображението)

Standard (Стандартно)*

Alternate (Алтернативно)

Override A4/Letter (Пренебрегване
на A4/letter)

Yes (Да)*

No (Не)

Tray 1 Size (Размер за тава 1)

Избиране от предоставен списък.

Tray 1 Type (Тип за тава 1)

Избиране от предоставен списък.

Tray 2 Size (Размер за тава 2)

Избиране от предоставен списък.

Tray 2 Type (Тип за тава 2)

Избиране от предоставен списък.

Tray 3 Size (Размер за тава 3)

Избиране от предоставен списък.

Tray 3 Type (Тип за тава 3)

Избиране от предоставен списък.

BGWW

Меню Trays (Тави)

19