Помощ HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Ръководство за потребителя

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод

без предварително писмено разрешение е

забранено, освен каквото е разрешено

според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е

обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP и

услуги са посочени в дадените декларации

за гаранция, придружаващи такива

продукти и услуги. Нищо в тях не трябва да

бъде тълкувано като съставна част на

допълнителна гаранция. HP не носят

отговорност за технически или редакторски

грешки или съдържащи се вътре пропуски.

Част номер: CF079-90902

Edition 2, 9/2011

Търговски марки

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

и

PostScript

®

са търговски марки на Adobe

Systems Incorporated.

Corel® е търговска марка или регистрирана

търговска марка на Corel Corporation или

Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel

Corporation в САЩ и други страни/региони.

Java™ е търговска марка на Sun

Microsystems, Inc. в САЩ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP и

Windows Vista® са регистрирани в САЩ

търговски марки на Microsoft Corporation.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка на

The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са

регистрирани в САЩ марки.

background image

Конвенции, използвани в това ръководство

СЪВЕТ:

Съветите предоставят полезни напътствия или клавишни комбинации.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бележките предоставят важна информация, обясняваща някакво понятие, или за

завършване на задача.

ВНИМАНИЕ:

Предупрежденията за внимание показват процедури, които трябва да следвате, за

да избегнете загуба на данни или повреждане на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупрежденията ви информират за конкретни процедури, които трябва

да следвате, за да избегнете лични наранявания, катастрофална загуба на данни или сериозна

повреда на устройството.

BGWW

iii

background image

iv

Конвенции, използвани в това ръководство

BGWW

background image

Съдържание

1 Основни положения за продукта ................................................................................... 1

Сравнение на устройства ......................................................................................................... 2
Екологични характеристики ...................................................................................................... 4
Функции за достъпност ............................................................................................................. 5
Изгледи на устройството .......................................................................................................... 6

Изглед на продукта отпред ....................................................................................... 6
Изглед на продукта отзад ......................................................................................... 7
Интерфейсни портове ............................................................................................... 7
Местоположение на серийния номер и номера на модела .......................................... 8

2 Менюта на контролния панел ......................................................................................... 9

Оформление на контролния панел .......................................................................................... 10

Помощ на контролния панел ................................................................................... 11

Менюта на контролния панел ................................................................................................. 12
Меню Sign In (Влизане) ......................................................................................................... 13
Меню Retrieve Job From USB (Извличане на задание от USB) .................................................... 14
Меню Retrieve Job From Device Memory (Извличане на задание от паметта на устройството) ....... 15
Меню Supplies (Консумативи) ................................................................................................. 16
Меню Trays (Тави) ................................................................................................................. 19
Меню Administration (Администриране) .................................................................................. 20

Меню Reports (Отчети) ............................................................................................ 20
Меню General Settings (Общи настройки) ................................................................ 20
Меню Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB) ............................ 27
Меню за общи Print Settings (Настройки за печат) ..................................................... 27
Меню Default Print Options (Опции за печат по подразбиране) .................................. 28
Меню Display Settings (Настройки на дисплея) ......................................................... 29
Меню Manage Supplies (Управление на консумативите) ............................................ 30
Меню Manage Trays (Управление на тавите) ............................................................ 31
Меню Network Settings (Настройки на мрежата) ...................................................... 32

Меню Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) ................................................................. 37
Меню Device Maintenance (Поддръжка на устройството) .......................................................... 40

BGWW

v

background image

Меню Backup/Restore (Архивиране/възстановяване) ................................................. 40
Меню Calibrate/Cleaning (Калибриране/почистване) ............................................... 40
Меню USB Firmware Upgrade (Надстройка на фърмуера от USB) .............................. 41
Меню Service (Обслужване) ................................................................................... 41

3 Софтуер за Windows ..................................................................................................... 43

Поддържани операционни системи и драйвери на принтера за Windows .................................. 44
Избор на подходящия драйвер на принтер за Windows ........................................................... 45

Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ............................................................. 46

Режими на инсталиране на УДП ............................................................... 46

Смяна на настройките за задание за печат за Windows ........................................................... 47

Приоритетни настройки за печат за Windows ........................................................... 47
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато не се затвори софтуерната
програма ............................................................................................................... 47
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ....................... 48
Промяна на настройките за конфигуриране на устройството ...................................... 48

Изтриване на драйвера на принтера от Windows .................................................................... 50
Поддържани помощни програми за Windows .......................................................................... 51

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 51
Вграден уеб сървър на HP ....................................................................................... 51
HP ePrint ................................................................................................................ 51

Софтуер за други операционни системи .................................................................................. 53

4 Използване на устройството с Mac ................................................................................. 55

Софтуер за Mac .................................................................................................................... 56

Поддържани операционни системи и драйвери на принтера за Mac .......................... 56
Инсталиране на софтуер за операционни системи Mac ............................................ 56

Инсталиране на софтуера за компютри Mac, свързани директно с
устройството ........................................................................................... 56
Инсталиране на софтуер за компютри Mac в кабелна мрежа ..................... 57

Конфигуриране на IP адреса ..................................................... 57
Инсталиране на софтуера ........................................................ 58

Изтриване на драйвера на принтера от операционни системи Mac ............................ 59
Смяна на настройките за задание за печат за Mac ................................................... 59

Приоритетни настройки за печат за Mac ................................................... 59
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато софтуерната
програма не бъде затворена .................................................................... 60
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ........ 60
Промяна на конфигурационните настройки на устройството ........................ 60

Софтуер за компютри Mac ...................................................................................... 60

Помощната програма за принтер на HP за Mac ........................................ 60

vi

BGWW

background image

Отваряне на HP Printer Utility ..................................................... 61
Функции на помощната програма HP Printer Utility ...................... 61

Поддържани помощни програми за Mac .................................................................. 62

Вграден уеб сървър на HP ....................................................................... 62
HP ePrint ................................................................................................. 62
AirPrint ................................................................................................... 63

Основни задачи за печат с Mac ............................................................................................. 64

Отмяна на задание за печат при Mac ...................................................................... 64
Промяна на размера и вида на хартията с Mac ........................................................ 64
Преоразмеряване на документите или печат на размер хартия по избор с Mac ........... 65
Създаване и използване на предварителни настройки за печат в Mac ........................ 65
Отпечатване на титулна страница с Mac .................................................................. 66
Използване на водни знаци с Mac ........................................................................... 66
Печатане на няколко страници на един лист хартия в Mac ......................................... 66
Печат върху двете страни на страницата (двустранно разпечатване) при Mac ............. 67
Съхраняване на задания с Mac ............................................................................... 67
Задаване на опциите за цвят с Mac .......................................................................... 68
Използване на меню Services (Услуги) с Mac ............................................................ 69

Решаване на проблеми с Mac ................................................................................................ 70

5 Свързване на устройството с Windows ........................................................................... 71

Отказ от поделяне на принтера .............................................................................................. 72
Свързване с USB ................................................................................................................... 73

Инсталиране от компактдиск ................................................................................... 73

Свързване към мрежа с Windows ........................................................................................... 74

Поддържани мрежови протоколи ............................................................................. 74
Инсталиране на устройството в кабелна мрежа с Windows ...................................... 76

Конфигуриране на IP адреса .................................................................... 76
Инсталиране на софтуера ....................................................................... 77

Конфигуриране на мрежови настройки с Windows ................................................... 78

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................. 78
Задаване или смяна на мрежовата парола ................................................ 78
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния
панел ..................................................................................................... 78
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния
панел ..................................................................................................... 79
Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ............................... 80

6 Хартия и печатни носители ........................................................................................... 81

Как да се използва хартията ................................................................................................... 82

Указания за специалната хартия .............................................................................. 82

BGWW

vii

background image

Промяна на съответния тип и размер на хартията в драйвера в Windows ................................... 84
Поддържани размери на хартията .......................................................................................... 85
Поддържани типове хартия .................................................................................................... 88
Капацитет на тавите и касетите ............................................................................................... 90
Зареждане на тавите за хартия .............................................................................................. 92

Зареждане на Тава 1 ............................................................................................. 92

Отпечатване на пликове .......................................................................... 93

Зареждане на Тава 2 ............................................................................................. 94
Зареждане на допълнителната тава за 500 листа и тежки носители (Тава 3) ............... 95

Зареждане на хартия със стандартни размери в Тава 3 ............................. 96
Зареждане на хартия с размер по избор в Тава 3 ...................................... 97

Ориентация на хартията при зареждане на тавите .................................................... 99

Тава 1 .................................................................................................. 100
Тава 2 или допълнителна Тава 3 ............................................................. 102

Конфигуриране на тавите ..................................................................................................... 104

Конфигуриране на тава при зареждане на хартия .................................................. 104
Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за
печат ................................................................................................................... 104
Конфигуриране на тава от контролния панел .......................................................... 105
Автоматично откриване на прозрачно фолио за проектори (режим на автоматично
откриване) ........................................................................................................... 105

Настройки за автоматично откриване ...................................................... 105

Избор на хартия по източник, тип или размер ........................................................ 106

Source (Източник) .................................................................................. 106
Тип и размер ......................................................................................... 106

7 Печатащи касети, отделение за събиране на тонер и други консумативи ................. 107

Отказ от поделяне на принтера ............................................................................................ 108
Информация за консумативите ............................................................................................. 109
Изгледи за консумативите .................................................................................................... 110

Изгледи за печатащата касета .............................................................................. 110

Управление на печатащи касети ........................................................................................... 111

Промяна на настройките за печатащите касети ....................................................... 111

Печат, когато печатаща касета стигне или наближи края на
експлоатационния си срок ..................................................................... 111
Активиране или деактивиране на опциите за Very Low Settings (Настройки
при много ниско ниво) от контролния панел ............................................. 111

Съхраняване и рециклиране на консумативи .......................................................... 112

Рециклиране на консумативи .................................................................. 112
Съхраняване на печатащи касети ........................................................... 112
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ......................... 112

viii

BGWW

background image

Уебсайт на HP срещу фалшификати ....................................................................... 113

Инструкции за смяна ........................................................................................................... 114

Смяна на печатащата касета ................................................................................ 114
Смяна на отделението за събиране на тонер .......................................................... 116

Решаване на проблеми с консумативите ................................................................................ 119

Проверка на печатащите касети ............................................................................ 119

Визуален оглед на печатащата касета за повреда ................................... 119
Повтарящи се дефекти ........................................................................... 120
Печат на страница за състоянието на консумативите ................................ 121

Тълкуване на съобщенията на контролния панел за консумативите ........................... 121

10.XX.YY Supply memory error (Грешка в паметта на консумативите) .......... 121
Black cartridge low (Ниско ниво в черна касета) ...................................... 122
Black cartridge very low (Много ниско ниво в черна касета) ...................... 122
Cyan cartridge low (Ниско ниво в касета циан) ........................................ 122
Cyan cartridge very low (Много ниско ниво в касета циан) ........................ 123
Fuser kit low (Ниско ниво във фюзерния комплект) .................................... 123
Fuser kit very low (Много ниско ниво във фюзерния комплект) ................... 123
Incompatible <color> cartridge (Несъвместима <цвят> касета) .................... 124
Incompatible fuser (Несъвместим фюзер) ................................................... 124
Magenta cartridge low (Ниско ниво в касета магента) ............................... 124
Magenta cartridge very low (Много ниско ниво в касета магента) .............. 124
Replace <color> cartridge (Сменете <цвят> касета) ................................... 125
Replace fuser kit (Сменете фюзерния комплект) ......................................... 125
Replace toner collection unit (Сменете отделението за събиране на
тонера) ................................................................................................. 126
Replace toner collection unit (Сменете отделението за събиране на
тонера) ................................................................................................. 126
Supplies in wrong position (Неправилна позаиция на консумативите) .......... 126
Supplies low (Изчерпване на консумативи) .............................................. 127
Supplies very low (Много ниско ниво на консумативи) ............................... 127
Toner Collection Unit Almost Full (Отделението за събиране на тонера е почти
пълно) .................................................................................................. 127
Unsupported supply installed (Поставен е неподдържан консуматив) ........... 128
Used supply in use (Използва се употребяван консуматив) ......................... 128
Wrong cartridge in <color> slot (Грешна касета в слота за <цвят>) ............. 128
Yellow cartridge low (Ниско ниво в жълта касета) ..................................... 128
Yellow cartridge very low (Много ниско ниво в жълта касета) .................... 129
Сменете консумативи ............................................................................. 129

8 Задачи за печат ........................................................................................................... 131

Отмяна на задание за печат при Windows ............................................................................ 132

BGWW

ix

background image

Основни задачи за печат в Windows .................................................................................... 133

Отваряне на драйвера на принтера на Windows .................................................... 133
Помощ за произволна опция за печат с Windows ................................................... 133
Промяна на броя на копията за печат с Windows ................................................... 134
Запишете настройките за печат по избор за повторно използване с Windows ........... 134

Използване на клавишна комбинация за печат в Windows ....................... 134
Създаване на клавишна комбинация за печат .......................................... 135

Подобряване на качеството на печат с Windows .................................................... 137

Избор на размера на страницата в Windows .......................................... 137
Изберете размер на страницата по избор в Windows .............................. 138
Избор на типа на хартията в Windows .................................................... 138
Избор на тавата с хартия в Windows ...................................................... 138
Изберете разделителна способност на печата ......................................... 138

Двустранен печат с Windows ................................................................................ 139

Ръчен двустранен печат с Windows ........................................................ 139
Автоматичен двустранен печат с Windows ............................................... 140

Отпечатване: няколко страници на лист с Windows ................................................ 142
Избор на ориентация на страницата с Windows .................................................... 144
Задаване на опциите за цвят в Windows ................................................................. 145

Използване на HP ePrint ...................................................................................................... 147
Допълнителни задачи за печат с Windows ............................................................................ 148

Отпечатване на цветен текст като черен (нива на сивото) в Windows ........................ 148
Печат върху предварително отпечатани бланки или формуляри с Windows .............. 148
Печатане на специална хартия, етикети или прозрачни фолиа с Windows ............... 150
Отпечатване на първа или последна страница на различна хартия с Windows ......... 153
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата с Windows .......... 155
Добавяне на воден знак към документ с Windows ................................................... 156
Създаване на брошура с Windows ....................................................................... 157
Използване на функции за съхраняване на задания с Windows ............................... 158

Създаване на съхранено задание с Windows .......................................... 159
Отпечатване на съхранено задание ........................................................ 160
Изтриване на съхранено задание ........................................................... 161
Задаване на опциите за съхраняване на задания с Windows .................... 162

Отпечатване на едно копие за проверка преди отпечатване на
всички копия .......................................................................... 162
Временно съхраняване на лично задание в устройството и по-
късно отпечатване .................................................................. 162
Временно съхраняване на задание в устройството ..................... 162
Постоянно съхраняване на задание в устройството .................... 163
Направете постоянно съхранено задание лично, така че всеки,
който се опита да го отпечатва, да трябва да въведе ПИН код ... 163

x

BGWW

background image

Уведомяване, когато някой отпечата съхранено задание ............ 163
Задаване на потребителско име за съхранено задание ............. 164
Задаване на име на съхраненото задание ................................ 164

Печат на специални задания с Windows ................................................................ 165

Отпечатване на бизнес графики или маркетингови материали ................... 165

Поддържана гланцова хартия .................................................. 165
Задаване на подравняване при двустранен печат ...................... 166

Отпечатване на карти, устойчиви на атмосферни влияния, и знаци за
поставяне на открито ............................................................................. 166

Поддържана здрава хартия ..................................................... 167

Директен USB печат от портативни устройства ....................................................................... 168

9 Color (Цвят) .................................................................................................................. 169

Регулиране на цветове/настройки за цветове ......................................................................... 170

Промяна на цветовата тема в задание за печат ....................................................... 170
Промяна на опциите за цвят .................................................................................. 171
Ръчни опции за цвят .............................................................................................. 171

Използване на HP EasyColor ................................................................................................ 173
Съответствие на цветовете с екрана на вашия компютър ......................................................... 175

Сравняване с книгата с образци ............................................................................ 175
Образци на отпечатани цветове ............................................................................ 176
съответствие на цветовете PANTONE® ................................................................... 176

10 Управление и поддръжка ........................................................................................ 177

Отпечатване на страниците с информация ............................................................................. 178
Използване на вградения уеб сървър на НР ........................................................................... 180

Отворете вградения уеб сървър HP, като използвате мрежова връзка ........................ 180
Функции на вградения уеб сървър на HP ................................................................ 181

Раздел Information (Информация) ............................................................ 181
Раздел General (Общи) .......................................................................... 182
Раздел Print (Печат) ............................................................................... 183
Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) ................................ 184
Раздел Security (Защита) ........................................................................ 184
Раздел HP Web Services (Уеб услуги на HP) ............................................. 184
Раздел Networking (Работа в мрежа) ...................................................... 184
Списък Other Links (Други връзки) ........................................................... 185

Използване на HP Web Jetadmin .......................................................................................... 186
Защитни функции на устройството ......................................................................................... 187

Декларации за защитата ....................................................................................... 187
IP Security ............................................................................................................ 187
Защита на вградения уеб сървър на НР .................................................................. 187

BGWW

xi

background image

Поддръжка на шифроване: Шифровани твърди дискове с висока производителност
на HP (за модели с шифрован твърд диск) .............................................................. 187
Изтриване на данни за задание ............................................................................. 188

Изтриване на данни за задание .............................................................. 188
Засегнати данни .................................................................................... 189

Защита на съхранени задания ............................................................................... 189
Заключване на менютата на контролния панел ....................................................... 189
Заключване на кутията на контролера на принтера ................................................ 189

Настройки за икономична работа ........................................................................................ 191

Оптимизиране на скорост или консумация на енергия ............................................ 191
Режими за икономия на енергия ............................................................................. 191

Забрана или разрешаване на спящ режим ............................................. 191
Настройка на таймера за заспиване ....................................................... 192
Настройка на графика за заспиване ....................................................... 192

Почистване на продукта ...................................................................................................... 194

Почистване на пътя на хартията ............................................................................. 194

Актуализации за устройството .............................................................................................. 195

11 Решаване на проблеми ............................................................................................ 197

Самопомощ ........................................................................................................................ 198
Контролен списък за решаване на общи проблеми ................................................................ 199

Фактори, които се отразяват на работата на продукта ............................................ 200

Възстановяване на фабричните настройки ............................................................................. 201
Тълкуване на съобщенията на контролния панел .................................................................... 202

Типове съобщения на контролния панел ................................................................. 202
Съобщения на контролния панел ........................................................................... 202

Хартията се подава неправилно или засяда ........................................................................... 203

Принтерът не поема хартия ................................................................................... 203
Принтерът поема няколко листа хартия .................................................................. 203
Избягване на засяданията на хартия ...................................................................... 203

Почистване на заседнала хартия .......................................................................................... 205

Местоположения на засядането ............................................................................. 205
Изчистване на засядания в областта на изходната касета ........................................ 206
Почистване на засядания в Тава 1 ......................................................................... 206
Почистване на засядания в Тава 2 ......................................................................... 208
Изчистване на засядания в дясната вратичка .......................................................... 208
Почистване на засядания в допълнителната тава за 500 листа и тежки носители
(Тава 3) ............................................................................................................... 212
Изчистване на засядания в долната дясна вратичка (Тава 3) .................................... 212
Възстановяване след засядане ................................................................................ 214

Хартията не се подава автоматично ...................................................................................... 215

xii

BGWW

background image

Подобряване на качеството на печат .................................................................................... 216

Използване на правилните настройки за тип на хартията в драйвера за принтера ..... 216

Промяна на настройката за тип на хартията в Windows ........................... 216
Промяна на настройката за тип на хартията в Mac .................................. 216

Регулиране на настройките за цвят в драйвера на принтера ..................................... 217

Промяна на цветовата тема в задание за печат ........................................ 217
Промяна на опциите за цвят ................................................................... 218

Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP .............................. 218
Печат на почистваща страница ............................................................................. 219
Калибриране на принтера за подравняване на цветовете ........................................ 220
Проверка на печатащите касети ............................................................................ 220
Използване на най-добрия за нуждите ви драйвер за принтер .................................. 220

Принтерът не печата или печата бавно. ................................................................................ 222

Принтерът не печата. ............................................................................................ 222
Принтерът печата бавно ....................................................................................... 223

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство ............................. 224

Менюто Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB) не се отваря,
когато поставите USB устройството ......................................................................... 224
Файлът не се отпечатва от USB устройството с памет ............................................... 225
Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто Open From USB (Отваряне
от USB) ................................................................................................................ 225

Решаване на проблеми с връзката ....................................................................................... 226

Разрешаване на проблеми с директната връзка ...................................................... 226
Разрешаване на проблеми с мрежата .................................................................... 226

Лоша физическа връзка ......................................................................... 226
Компютърът използва за принтера грешен IP адрес .................................. 227
Компютърът не може да комуникира с устройството ................................. 227
Принтерът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за
мрежата ............................................................................................... 227
Нови приложни програми може да са довели до проблеми със
съвместимостта ...................................................................................... 227
Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени ............. 227
Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни ......... 228

Решаване на софтуерни проблеми с устройството в Windows ................................................. 229

Драйвер на принтера за устройството не се вижда в папката Printer (Принтер) .......... 229
Съобщение за грешка се появява по време на инсталирането на софтуера ............... 229
Устройството е в режим на готовност, но нищо не се отпечатва ................................ 229

Решаване на софтуерни проблеми с устройството с Mac ........................................................ 231

Името на продукта не се появява в списъка с принтери в списъка "Печат и факс" ..... 231
Драйверът на принтера не задава автоматично избрания от вас принтер в списъка
"Печат и факс". ................................................................................................... 231
Заданието за печат не е изпратено до желаното устройство .................................... 231

BGWW

xiii

background image

Когато се свързвате чрез USB кабел, продуктът не се появява в списъка "Печат и факс",
след като изберете драйвера. ............................................................................... 232
Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато използвате USB
връзка ................................................................................................................. 232

Приложение а Консумативи и принадлежности ........................................................... 233

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ................................................................ 234
Номера на части ................................................................................................................. 235

Принадлежности .................................................................................................. 235
Печатащи касети и отделение за събиране на тонера ............................................. 235
Кабели и интерфейси ........................................................................................... 235
Набор за техническо обслужване ......................................................................... 236

Приложение б Обслужване и поддръжка ................................................................... 237

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ........................................................ 238
Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: Декларация за ограничена гаранция за
печатащата касета за LaserJet .............................................................................................. 240
Декларация за ограничена гаранция за фюзерен комплект, отделение за събиране на тонер и
комплект за прехвърляне на Color LaserJet ............................................................................. 241
Данни, съхранявани на печатащата касета ........................................................................... 242
Лицензно споразумение с краен потребител ......................................................................... 243
OpenSSL ............................................................................................................................. 246
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента ............................................. 247
Поддръжка на клиенти ........................................................................................................ 248

Приложение в Спецификации на продукта .................................................................. 249

Физически спецификации ..................................................................................................... 250
Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване ............................ 251
Спецификации за околната среда ........................................................................................ 252

Приложение г Нормативна информация ....................................................................... 253

Регулации FCC .................................................................................................................... 254
Програма за екологично стопанисване на продукта .............................................................. 255

Опазване на околната среда ................................................................................ 255
Отделяне на озон ................................................................................................. 255
Потребление на енергия ....................................................................................... 255
Използване на хартия ........................................................................................... 255
Пластмаси ........................................................................................................... 255
консумативи за печат за HP LaserJet ....................................................................... 256
Указания за връщане и рециклиране ..................................................................... 256

Съединени щати и Пуерто Рико .............................................................. 256

xiv

BGWW

background image

Връщане на повече от една касета .......................................... 256
Връщане на единични бройки ................................................. 256
Изпращане ............................................................................ 257

Връщане извън САЩ .............................................................................. 257

Хартия ................................................................................................................. 257
Ограничения за използвани материали .................................................................. 257
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз .................................................................................................................... 258
Химически вещества ............................................................................................. 258
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ...................................................... 258
За още информация ............................................................................................. 259

Декларация за съответствие .................................................................................................. 260
Декларации за безопасност ................................................................................................. 262

Безопасност на лазера ......................................................................................... 262
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 262
VCCI декларация (Япония) ..................................................................................... 262
Инструкции за захранващия кабел ........................................................................ 262
Декларация за захранващия кабел (Япония) ........................................................... 263
Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея) ............................................. 263
Декларация за лазера за Финландия ..................................................................... 263
Декларация за GS (Германия) ................................................................................ 264
Таблица с вещества (Китай) ................................................................................... 264
Декларация за ограничение на опасните вещества (Турция) ..................................... 264
Ограничение по Декларацията за опасните вещества (Украйна) .............................. 264

Азбучен указател ............................................................................................................ 265

BGWW

xv

background image

xvi

BGWW